عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهدمهرماه
۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAسبزوار۳-۵ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNADubai6-9 oct8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نام
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۱۸-۱۹ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAمشهد۲۵-۲۷ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ظرفیت محدود
MTCUMEMTCUMEمشهد۲-۳آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAافغانستان-هرات۵-۸ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هرات۹-۱۱ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام MikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هرات۱۲-۱۳ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCSEMTCSEمشهد۱۶-۱۷آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نام
MTCINEMTCINEمشهدآبان ۲۴-۲۲۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهد۳۰آبان ماه -۱آذرماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEمشهد۱۴-۱۵آذرماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCTCEMTCTCEمشهد۲۸-۲۹آذرماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
+Network+Networkمشهدآذر ماه۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نام
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهدآذر ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهدآذر ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP