عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCNAMTCNAعمان-مسقط۱-۴ اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEعمان-مسقط۵-۷ اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام MikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۱۵-۱۸خرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیلMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۲۲-۲۴خرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCREMTCREتهران۲۷-۲۸خرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEتهران۲۹-۳۱خرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام MikroTik
MTCNAMTCNAبیرجند۳-۶تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEبیرجند ۷-۹تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAرشت۱۱-۱۴ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEرشت۱۵-۱۷ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
+Network+Networkمشهدتیر۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نام+Network
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهدتیر۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامVirtualization
MTCTCEMTCTCEمشهد۲-۴مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۱۰-۱۱مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهد۱۷-۱۸مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهدمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهدمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
MTCNAMTCNAتهرانشهریور۱-مرداد۲۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCUMEMTCUMEمشهد۷-۸ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCSEMTCSEمشهدمهر۵-۴۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEمشهدآبان ۲۴-۲۱۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNADubai6-9 oct8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEDubaioct 10-128:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان-هراتآذرماه ۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هراتآذرماه ۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام MikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هراتآذرماه ۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik