عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCINEMTCINEمشهد۳۰بهمن ۳اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت تکمیلظرفیت تکمیلMikroTik
MTCNAMTCNAتهران۷-۱۰ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۱۵-۱۷ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۹-۱۲ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدودظرفیت محدودMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان-هرات
۱۴-۱۷ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هرات۱۸-۲۰ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هرات۲۱-۲۳ فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAعمان-مسقط۱-۴ اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEعمان-مسقط۵-۷ اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCREMTCREمشهد۱۲-۱۳اردیبهشت۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEمشهد۲۹-۳۱ خرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCUMEMTCUMEمشهد۱۳-۱۴ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۲۷-۲۸ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
+Network+Networkمشهدتیر۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامMikroTik
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهدتیر۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نام
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهد۹-۱۱ مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهد۱۶-۱۸ مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNADubai9-12 June8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEDubai13-15 June8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نامMikroTik