عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCNAMTCNAمشهد۲۱-۲۳ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت تکمیل ظرفیت تکمیل
MTCNAMTCNAساری آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCUMEMTCUMEمشهد ۶-۷ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهددی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAتهراندی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۴-۵ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCTCEMTCTCEمشهد۱۰-۱۲ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAمشهد۲۲-۱۹بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCINEMTCINEمشهد۳۰بهمن ۳اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEمشهد۱۵-۱۷ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهد۲۲-۲۴ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهد۲۶-۲۸ اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
+Network+Networkمشهداسفند۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نام
MTCREMTCREمشهد۲۲-۲۳فروردین۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نام
MTCNAMTCNADubai14-16 June8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEDubai17-18 June8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نام