عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCNAMTCNADubai14-16 October8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEDubai17-18 October8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAبیرجند۱-۴ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نام
MTCNAMTCNAمشهد۸-۱۱ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان- هرات۱۳-۱۶ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان- هرات۱۷-۱۹ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEافغانستان- هرات۲۰-۲۳ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAافغانستان- کابل۲۴-۲۷ آبان۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCWEMTCWEمشهد۲-۴ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCREMTCREمشهد۱۵-۱۶ آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAساری آذر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCUMEMTCUMEمشهد ۶-۷ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۲۷-۲۸ دی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهددی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAتهراندی۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCTCEMTCTCEمشهد۱۰-۱۲ بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهد۱۷-۱۹بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهد۲۴-۲۶بهمن۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نام
MTCINEMTCINEمشهد۳۰بهمن ۳اسفند۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
+Network+Networkمشهدبهمن۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نام