عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCNAMTCNAزنجانخرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAتهرانخرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۱۰-۱۳ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریتکمیل ظرفیتتکمیل ظرفیتMikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۱۵-۱۸ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۲۷-۲۹ تیر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCUMEMTCUMEمشهد۱۱-۱۲ مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAرشتمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEمشهدمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAسنندجمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCTCEMTCTCEمشهد۳۱ مرداد - ۲ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۸-۹ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامبرای اولین بار در ایرانMikroTik
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهد۱۴-۱۶ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهد۲۱-۲۳ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
+Network+Networkمشهدشهریور۱۷:۰۰-۲۰:۰۰مهندس یزدان پناهثبت نامثبت نامروز های فرد+Network
VCP 6.5Virtualization - VCP 6.5مشهدشهریور۸:۳۰-۱۸:۰۰مهندس صدیقیثبت نامثبت نامVirtualization
MTCWEMTCWEافغانستان- کابلشهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAافغانستان- کابلشهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCREMTCREمشهد۱۲-۱۳ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNADubaiSeptember8:30-17:00Hamed Ghaseriثبت نامثبت نامghaseri.comMikroTik