عنوانعنوانمکان برگزاریتاریخ برگزاریساعات برگزاریمدرسوضعیتوضعیتتوضیحاتدسته بندی
MTCTCEMTCTCEمشهد۱۰-۱۱مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدودظرفیت محدودMikroTik
MTCREMTCREمشهد۱۷-۱۸مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریتکمیل ظرفیتتکمیل ظرفیتMikroTik
MTCNAMTCNAمشهد۲۳-۲۵مرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریظرفیت محدود ظرفیت محدودMikroTik
Asterisk - Fast StartVOIP - Asterisk Fast Startمشهدمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
Asterisk - AdvancedVOIP - Asterisk Advancedمشهدمرداد۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس مسعودیثبت نامثبت نامVOIP
MTCNAMTCNAتهرانشهریور۱-مرداد۲۹۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCUMEMTCUMEمشهد۷-۸ شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEمشهد۲۸-۲۹شهریور۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCNAMTCNAتربت حیدریه۳-۵ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCIPV6EMTCIPv6Eمشهد۱۸-۱۹ مهر۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام
MTCNAMTCNAافغانستان-هرات۲-۵ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik
MTCWEMTCWEافغانستان-هرات۶-۸ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نام MikroTik
MTCTCEMTCTCEافغانستان-هرات۹-۱۰ آبان ماه۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نام ثبت نامMikroTik
MTCINEMTCINEمشهدآبان ۲۴-۲۲۸:۳۰-۱۷:۰۰مهندس قاصریثبت نامثبت نامMikroTik